Gizlilik Politikası

 • Bu sayfa, müşterilere/kullanıcılara ait bilgilerin saklanma ve kullanma koşulları arasında kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 • offCourse Elektronik Eğitim A.Ş. (Bundan sonra “offCourse” olarak anılacaktır.), müşterilerine ve kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek ve beklenen hizmeti karşılamak amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.
 • Gizlilik Politikası “www.offCourse.com.tr” ve bağlı uzantılarında geçerlidir. Başkaca sitelerde ve uzantılarında “www.offCourse.com.tr“ ve bağlı uzantılarının amblemlerinin kullanılması söz konusu sözleşme ve ilke kurallarını bağlamaz.
 • offCourse söz konusu bilgileri sadece daha iyi hizmet veya söz konusu hizmetin yürütülebilmesini sağlamak amacıyla kendi iş ortaklarıyla, aynı gizlilik ve güvenlik ilkeleri içerisinde paylaşabilir.
 • offCourse söz konusu verileri üçüncü şahıslardan kimlikleri saklamak kaydıyla, www.offCourse.com.tr’den istatistikler çıkarmak, yahut bu istatistikleri yayınlamak amacıyla paylaşmakta ve istatistiksel verileri yaymakta serbesttir. Ancak offCourse söz konusu verileri tek tek kullanıp, yayınlayamaz.
 • Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda, resmi makamlara ve offCourse’un mülkiyet haklarının korunması gereken durumlarda açıklanabilecektir. Söz konusu durumlar dışında ve şirket çalışanları haricinde başkaca 3. kişilerin verilere ulaşması ve bu verileri değiştirmesi mümkün değildir.
 • Müşteri mail adresini veya hizmet aldığı bağlantısını başkasına devrettiği takdirde bunu offCourse’a bildirmek durumundadır, aksi takdirde offCourse’a gizlilik politikasını ihlal ettiğine yönelik bir iddiada bulunamaz. Ayrıca müşteri/kullanıcı kendi kusurundan kaynaklanan bilgi ifşasından yine offCourse’u sorumlu tutamaz
 • Müşteri, offCourse ve ona bağlı organizasyonlara ait duyuru, kampanya, etkinlik bildirimi, hizmet sağlanması amaçlarıyla e-bülten listesinden çıkartılmasını isterse  offCourse@offCourse.com.tr adresiyle iletişime geçmelidir.
 • www.offCourse.com.tr adresindeki veriler, erişim kontrollü bir veri merkezinde tutulmaktadır. Ancak offCourse 'un kusuru olmaksızın meydana gelen veya teknik olarak engellenmesi zor veya imkansız hacker saldırılarından offCourse sorumlu tutulamaz.
 • offCourse herhangi bir uyarı yapmaksızın, müşteri/kullanıcıların bir önceki haklarına halel getirmeksizin, gizlilik sözleşmesini ve güvenlik ilkelerini tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri/kullanıcı bu hususu okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Bu gizlilik sözleşmesi ve güvenlik ilkelerini periyodik olarak takibi Müşteri’ye aittir.
 • Kullanıcı/müşteri, bu gizlilik sözleşmesinde ve güvenlik ilkelerinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı/müşteri her türlü sorun veya önerileri için offCourse@offCourse.com.tr adresinden iletişim kurabilir.

offCourse Elektronik Eğitim A.Ş.